תנאי השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו

 
1.  מנהלי ו/או בעלי האתר (להלן: "החברה" ), מתירים את השימוש באתר זה (להלן: "אתר" או "האתר"  או Bizcenter) כפוף לתנאי השימוש המפורטים ל הלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש א לו (להלן: "תקנון").  
 
2.  תקנון זה, מסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם המשתמש במידע שהיה מצוי ו/או מצוי ו/או יהיה מצ וי באתר ו/או בשירותי האתר הקיימים ו/או כפי שיהיו קיימים מעת לעת באתר ו/או באמצעותו, כולם או מקצתם.
ביזסנטר מעמידה לרשות הלקוחות את אינדקס עסקים ושירותי פרסום קידום ושיווק ללקוחות באמצעות האינדקס, וחשי פתו במנועי חיפוש מובילים כגון Google Yahoo Msn ועוד רבים אחרים..
 
3.  האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים. האמור בתקנון זה יחול בלשון יחיד ובלשון רבים, לפי המקרה ובשינויים המחויבים.האמור בתקנון בלש ון יחיד, יחול בלשון רבים ולהפך, לפי הקשר והדבק הדברים. 
 
4.  בתקנון זה "תכנים", משמעותם מידע, נתונים, כתבות, סקירות, ידיעות, ניתוחי ם, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, אשר יועמדו לרשות הגולשים (להלן: "משתמש" ) באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם הו א בבעלות צד ג', המאפשר לחברה זכות שימוש בו. 
 
5.  החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על שיקולים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירו ת או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר. השימוש באתר ו/א ו בכל מידע המופיע באתר הוא מידע כללי בלבד והשימוש בו ו/או הסתמכות עליו בקשר עם ביצוע כל פעולה ו/או מעשה ו/או מ חדל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע המצוי באתר, כולו או מקצתו, עיצ וב האתר, כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר - הינו של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של מפרסמים כאמור, בכתב ומראש. 
 
6.  פרטי זיהוי משתמש לרבות סיסמא ושם מ שתמש (להלן: "פרטי משתמש" ), שתקבל באתר לצורכי רישום וקבלת גישה למידע אישי, הינם באחריות המשתמש ב לבד. למען הסר ספק יובהר כי פרטי המשתמש הם אישיים ומספקים גישה למידע אישי המצוי באתר. אין להעביר את פרטי המ שתמש לצד ג'. החברה לא תישא בכל אחריות כתוצאה מהעברת ו/או חשיפת פרטי משתמש לצד ג' ו/או כתוצאה מחשיפת המידע האישי שלא לעיני המשתמש בלבד, בין אם במעשה ובין אם במחדל, לרבות כתוצאה מחדירה למחשבי המשתמש שלא על ידי ה משתמש

 
7.  המידע הכלול באתר לרבות עדכונים ,מידע על עסקים, הכללתם של עסקים באינדקס, מהות חשיפותו הינו מידע המוגש, כשירות לנוחותך ובכל מקרה אינו בא במקום או להחליף מידע מוסמך מגוף מורשה ו/או כל גו רם ו/או גוף ו/או רשות מוסמכת לפי המקרה. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הכלול באתר, אינו בבחינת ייעוץ ו/או המלצה בכ ל צורה שהיא לגבי העסקים המפורסמים באתר או לגבי מחירים או לרכישת שרות כל שהוא, ולמהן הסר כל ספק אין כאן המלצה לר כישת שרות פרסום או המלצה לרכוש מוצר כל שהוא , ואין לראות בו ככזה. 
 
8.  המידע ו/או כל תוכן ו/או השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכנים שבאתר, מובא (AS IS) והחברה אינה ולא תהיה אחראית במישרין ו/ או בעקיפין לדיוקם ו/או עדכונם. אין ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תוכן המידע הכלול באתר, תכונות השימוש, המגבלות ו/או כל תכונה אחרת של האתר ו/או כל תוצאה ישירה ו/או עקיפה של השימוש באתר כולו או חלקו. השימוש, איפוא, במידע, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, הינו ויהיה על אחריותך הבלעדית והמלאה. 
 
9.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של המידע, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך ע ל כך מראש. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. 
 
10.  החברה אינה מתחייבת שהמידע ו/או זמינות המידע ו/או השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרע ות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. 
 
11.  בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר ו/או המידע שתקבל במהלך השימוש באתר, לבין המידע המצוי במשרדי החברה או טפסים ו/או רשימות בקשר עם האמור לעיל (להלן: "מסמכים" ), יהיה המידע המצוי במסמכים - המידע המחייב את החברה ואת המשתמש. המידע המצוי במסמכים יגבר על כל מידע אחר לכל דבר ועניין לרבות ומבלי לגרוע מכל עניין אחר, לצרכים ראייתיים ולצורכי פרשנות. 
 
12.  בכפוף לאמור בסעיף 13 להלן, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. 
 
13.  החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ללקוחותיה, וכן ליצירת קשר עמך לצורך הצעת מוצרים המשווקים באמצעות ו/או על ידי החברה ו/או גורמים עמם החברה קשורה והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. משתמש שאינו חפץ בהעברת פרטיו האישיים כאמור בסעיף זה, יפנה אל החברה באמצעות דרכי הקשר המופיעות באתר. 
 
14.  אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, בקשר לכך. 
 
15.  מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה. 
 
16.  השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתך המשתמש ובאחריותך הבלעדית. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויה לנבוע ו/או הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט וכל זאת מייד עם דרישה ראשונה - עקב הפרת כל הוראה מהוראותיו של תקנון זה. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן. 
 
17.  האתר ו/או התכנים המופיעים בו נועדו לשימושו האישי של המשתמש. אין לעשות באתר ו/או בתכנים המופיעים בו כל שימוש אחר, שאיננו שימוש פרטי, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. 
 

18. הוספת מודעה לאתר ביזסנטר מהווה קבלת הסכמתך לקבל סקירות מקצועיות חומרים פרסומים ותכנים רלוונטים אשר יש להם ערך מוסף ו/או אתר ביזסנטר מציע לך. קבלת האישור מאפשרת שלנו לשמור קשר עמך ולהציע לך הצעות פירסום מתאימות. פרטייך ישמרו כמיטב יכולותינו אך אין אנו יכולים להתחייב במקרה של פריצה לאתר. במידה ותחליט כי אינך מעונין לקבל חומר פרסומי מהאתר אזי במקרה זה מודעתך תמחק. הינך מודע/ת שאתר ביזסנטר אינו יכול לשלוט על המידע שנסרק על ידי מנוע החיפוש ואין אנו יכולים לשנות את תכנו ואו למחקו. בכל מקרה כל הרשום בתנאי השימוש היש בלשון זכר אך מתיחחס גם ללשון נקבה.
בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס\' 40), התשס"ח–2008. אני מסכים/ה שתשלחו לכתובת הדוא"ל שלי הודעות דואר, שעשויים להוות ו/או לכלול "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק. לעיון בחוק לחץ/י כאן

19.  החברה רשאית לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת מבלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש ו/או מי מטעמו. החברה תפרסם את התנאים החדשים כפי שתמצא לנכון ותחילת תוקפם יהיה החל ממועד פרסומם באתר.

20.  זכויות קניין רוחני הינך מתחייב שלא לפרסם תכנים ו/או פרטי מידע המפרים את זכויות הקניין הרוחני של בעליהם או יוצריהם . ואתה מצהיר בזאת כי הינך בעל הזכות לפרסם כל טקסט,תמונה,וידאו,או כל פריט אחר שיפורסם על ידך.במידה ותפר זכות זו - הינך מתחיב לשפות כל נזק ו/או הוצאה כספית שיגרם לאתר ביזסנטר בגין הפרה זו. הנך נותן לאתר ביזסנטר רשות להשתמש ולפרסם את מושאי הקניין הרוחני שפרסמת והנך פועל על פי כל דין וחוק, החל כעת או שיחול בעתיד.

קישורים בתשלום
» פיסיליין
פתרונות תוכ...
» תרגומים


Copyright © 2006 Pcline Ltd. All rights reserved